Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
VERMEULEN & VERMEULEN RECLAME TE NIEUWKUIJK

I. ALGEMEEN DEEL

Artikel 1. Overeenkomst en voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vermeulen & Vermeulen Reclame, hierna: ‘Vermeulen’ te sluiten overeenkomsten, alsmede op haar aanbiedingen/offertes.
1.2 Deze voorwaarden bestaan uit drie delen, een algemeen deel en twee bijzondere delen. Het algemene deel is te allen tijde van toepassing. De twee bijzondere delen hebben betrekking op levering van goederen zonder montage, respectievelijk op levering van goederen met montage.
1.3 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de geadresseerde(n) van een offerte van Vermeulen, de contractspartij van Vermeulen of de partij met wie Vermeulen een andere rechtsbetrekking heeft.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden afwijkingen van deze voorwaarden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Vermeulen en de opdrachtgever in overleg treden om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en strekking van de te vervangen bepaling volgt.
1.6 Vermeulen kan niet door enige handeling, door een mededeling, dan wel door een toezegging van een daartoe niet bevoegde werknemer of vertegenwoordiger, of stilzwijgend geacht te worden te hebben ingestemd met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of met een niet-schriftelijk overeengekomen wijziging van deze voorwaarden/van de overeenkomst.
1.7 Tenzij Vermeulen aan de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld, worden na een op grond van het bovenstaande eenmaal tot stand gekomen overeenkomst, de daaruit voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten tussen partijen medebeheerst door deze voorwaarden, ook in het geval de overeenkomst nadien per telefoon, telefax, dan wel per e-mail tot stand komt.
1.8 Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Vermeulen hoofdelijk aansprakelijk.
1.9 Vermeulen heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de betreffende overeenkomst, alsmede de eigendom van de betreffende goederen aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van Vermeulen mag de opdrachtgever haar rechten en verplichtingen jegens Vermeulen niet aan derden overdragen.

Artikel 2. Offertes en documentatie

2.1 Aanbiedingen (schriftelijk of mondeling), documentatie, tekeningen en berekeningen door of namens Vermeulen verstrekt, zijn vrijblijvend en worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat de opdrachtgever hieraan rechten kan ontlenen.
2.2 De door Vermeulen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders aangegeven.
2.3 Een door de opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door de leverancier gedurende 7 dagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door de opdrachtgever worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van de leverancier tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden schade.
2.4 Indien Vermeulen in het kader van een offerte en op verzoek van de opdrachtgever teken- en calculatiewerk heeft verricht en nadien geen overeenkomst tot stand komt, is de opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd aan Vermeulen voor verrichte teken- en calculatiewerk, die in ieder geval uit een urenvergoeding voor verricht werk zal bestaan.
2.5 Offertes zijn steeds gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien bepaalde van de opdrachtgever afkomstige informatie niet (meer) juist blijkt te zijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de offerte of de op basis daarvan tot stand gekomen overeenkomst. Het risico ten aanzien van die gevolgen wordt gedragen door de opdrachtgever.


Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Indien het aanbod van Vermeulen wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Vermeulen hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt. Tevens dien daaronder te worden verstaan het verrichten van een (aan)betaling door opdrachtgever.
3.2 Vermeulen kan niet eerder worden gehouden met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens, inclusief een door opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
II. BIJZONDER DEEL I, Levering van goederen

Artikel 4. Levering, eigendomsvoorbehoud en risico

4.1 De opgave van de leveringstijd geschiedt te allen tijde bij benadering en is nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, jegens wie dan ook.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Vermeulen (te Nieuwkuijk) als plaats van levering. Indien overeengekomen is dat op een door opdrachtgever aan te wijzen locatie wordt geleverd, dan gelden de navolgende voorwaarden:
- Vermeulen heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de opdrachtgever aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. In het geval van weigering tot afname zal Vermeulen niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren, dan nadat de opdrachtgever de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering tot afname door Vermeulen gemaakte kosten;
- Het is Vermeulen toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. In dat geval is Vermeulen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren;
- Vermeulen is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden;
- Vermeulen heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de opdrachtgever (verhuizing, directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de opdrachtgever Vermeulen bereiken. Voorts is Vermeulen niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle is betaald;
- De opdrachtgever draagt op het afleveradres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport;
- Levering vindt plaats achter de eerste deur op de begane grond.
4.3 De door Vermeulen geleverde zaken blijven eigendom van Vermeulen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit enige met Vermeulen afgesloten overeenkomst is nagekomen: 1) De tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaken zelf; 2) De eventuele vordering wegens niet nakoming door de opdrachtgever met Vermeulen gesloten (eerdere) overeenkomst(en).
4.4 De opdrachtgever verleent bij het aangaan van de overeenkomst met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden Vermeulen en diens gevolmachtigde natuurlijke personen toestemming om diens plaatsen en terreinen te betreden om haar eigendommen op te eisen na een beroep op het hierboven omschreven eigendomsvoorbehoud. Indien Vermeulen genoodzaakt zal zijn om haar eigendommen terug te halen, daar opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan zal opdrachtgever alle noodzakelijke medewerking verlenen om Vermeulen in staat te stellen haar eigendomsvoorbehoud te effectueren, bij gebreke waarvan opdrachtgever een contractuele boete verschuldigd zal zijn ter grootte van het factuurbedrag waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft.
4.5 De aansprakelijkheid en het risico over de door Vermeulen te leveren zaken gaan over op de opdrachtgever op het moment van aflevering van die zaken aan de opdrachtgever.
4.6 Indien een situatie van overmacht langer duurt dan 30 dagen, hebben zowel Vermeulen als de opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar, met inachtneming van hetgeen is beschreven in artikel 13 omtrent overmacht.
4.7 Opdrachtgever is verplicht om de door Vermeulen aan hem ter controle ter beschikking gestelde ontwerpen, tests,(proef)afdrukken en (proef)modellen zorgvuldig en met de meeste spoed op fouten en gebreken te controleren en eventuele afwijkingen direct te communiceren met Vermeulen.

Artikel 5. Verpakkingen

5.1 Vermeulen zal de te leveren zaken behoorlijk verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
5.2 Wanneer Vermeulen voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. retour te zenden naar het door Vermeulen opgegeven adres, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aan Vermeulen de door haar geleden schade zal vergoeden.

Artikel 6. Intellectueel eigendomsrecht

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom te zake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Vermeulen en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Vermeulen of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
6.2 De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de opdrachtgever opgelegd.
6.3 De opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeulen de producten en resultaten van de diensten op enige wijze
geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
6.4 De opdrachtgever zal aanduidingen van Vermeulen of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
6.5 Bij overtreding van een der bepalingen zoals in dit artikel omschreven verbeurt opdrachtgever aan Vermeulen een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 250,- per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is en onverminderd het recht van Vermeulen om volledige schadevergoeding te eisen, voor zover deze meer mocht belopen.

Artikel 7. Informatieplicht

7.1 Op eerste verzoek daartoe van Vermeulen is opdrachtgever verplicht aan Vermeulen mede te delen haar juiste BTW - identificatienummer, KvK-nummer alsmede de naam waaronder opdrachtgever bij de Belastingdienst geregistreerd staat.
7.2 Indien de opdrachtgever aan Vermeulen schriftelijk opgave doet van een adres, is Vermeulen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de opdrachtgever aan Vermeulen schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 8. Prijzen

8.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt verhoogd, hetzij als gevolg van valuta-herziening, hetzij wegens wijziging van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten, welke buiten de invloedssfeer van Vermeulen vallen, is Vermeulen gerechtigd de prijsverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen nadat Vermeulen hem dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst door een Vermeulen gerichte schriftelijke en per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.

Artikel 9. Zekerheid

9.1 Vermeulen is gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de nakomingverplichting van opdrachtgever op eerste verzoek te vorderen.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling door klanten die hun woonplaats/bedrijfsvestiging in Nederland hebben, vindt plaats 14 dagen factuurdatum. Betaling geschiedt zonder een beroep op verrekening of opschorting. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is Vermeulen gerechtigd de uitvoering van het werk/dienst stil te leggen, tot het moment waarop de verschuldigde factuur, vermeerderd met de bedragen waarop Vermeulen overeenkomstig artikel 10.4 aanspraak maakt, is voldaan.
10.2 Vermeulen kan, vooruitlopend op de eindafrekening, onmiddellijk na de oplevering van het werk een factuur zenden voor het bedrag, dat haar ontwijfelbaar toekomt.
10.3 Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Vermeulen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij krachtens de overeenkomst aan Vermeulen is verschuldigd in gebreke blijft, is hij daarover vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd en is Vermeulen gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan en zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Vermeulen is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15 % van de verschuldigde hoofdsom. Daarenboven is de opdrachtgever in afwijking op het gebruikelijke liquidatietarief verplicht aan Vermeulen alle gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 11. Omschrijving, Kwaliteit en Reclame

11.1 Vermeulen zal de opdrachtgever de overeengekomen zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals in de orderbevestiging is omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten toelaatbaar zijn voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
11.2 Vermeulen heeft het recht om wijzigingen in de modellen van haar zaken aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.
11.3 Vermeulen staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. Vermeulen staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, ook niet indien het doel aan Vermeulen kenbaar is gemaakt.
11.4 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. De opdrachtgever controleert daarbij:
1) Of de verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken in orde is;
2) Of de juiste zaken zijn geleverd;
3) Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (het aantal c.q. hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
4) Of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, althans aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van zaken.
11.5 Reclames omtrent verpakking, emballage, uitwendige staat, juistheid van geleverde producten, juistheid van het aantal geleverde zaken dienen direct op de vrachtbrief/pakbon of het ontvangstbewijs aangetekend worden.
11.6 Reclames omtrent de kwaliteit van het geleverde dienen binnen 7 dagen schriftelijk aan Vermeulen kenbaar te worden gemaakt. Reclames buiten de klachttermijn zoals omschreven, worden in beginsel niet behandeling genomen, waarbij te gelden heeft dat de aanspraken van de opdrachtgever ter zake zijn vervallen.
11.7 Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Vermeulen, dan kan Vermeulen hetzij de gebreken herstellen, hetzij het netto factuurbedrag verrekenen.
11.8 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen (7) zeven dagen na verzenddatum van de facturen.
11.9 Het indienen van reclame ontslaat de opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Vermeulen.

Artikel 12. Bijzondere aspecten van de te leveren goederen

12.1 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de kleur van de getoonde staal/stalen/voorbeelden voorafgaand het sluiten van de overeenkomst kan afwijken van de door Vermeulen te leveren producten. De oorzaak daarvan kan gelegen in een afwijking van licht/lichtwaarde van een lichtbak (dag-+ nachtwaarde).

Artikel 13. Overmacht en Aansprakelijkheid

13.1 Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Vermeulen.
13.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Vermeulen, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden te keuze van Vermeulen zonder dat Vermeulen tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.
13.3 Onder overmacht aan de zijde van Vermeulen is onder meer sprake indien Vermeulen na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, storm, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Vermeulen als bij derden van wie Vermeulen de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Vermeulen ontstaan.
13.4 Aansprakelijkheid van Vermeulen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.5 De totale aansprakelijkheid van Vermeulen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,-, althans beperkt tot het bedrag waarvoor Vermeulen maximaal verzekerd is.
13.6 De aansprakelijkheid van Vermeulen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Vermeulen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vermeulen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vermeulen in staat is adequaat te reageren.
13.7 De opdrachtgever vrijwaart Vermeulen hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Vermeulen geleverde zaken.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Vermeulen is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of intresten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
a) aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
b) ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd;
c) de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
d) de opdrachtgever overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
e) beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de opdrachtgever wordt gelegd;
f) de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
g) de opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 15. Opschortingsrecht

15.1 Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor haar uit de met Vermeulen gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Vermeulen het recht de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 16. Annulering

16.1 Indien een door Vermeulen aanvaarde opdracht door opdrachtgever wordt geannuleerd, is Vermeulen gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Vermeulen in rekening gebracht. Voor zover Vermeulen de door de opdrachtgever gewenste producten reeds heeft besteld bij haar leverancier, is de opdrachtgever 100% van de verkoopwaarde van deze bestelling verschuldigd.
16.2 De opdrachtgever vrijwaart Vermeulen voor regresvorderingen van haar wederverkopers van Vermeulen producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Artikel 17. Persoonsgegevens

17.1 Vermeulen leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de AVG na. Indien de opdrachtgever zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de opdrachtgever hierover met Vermeulen contact opnemen. Vermeulen zal de opdrachtgever de gewenste informatie geven en, indien door de opdrachtgever gewenst, de gegevens over de opdrachtgever aanpassen.
17.2 De door opdrachtgever verstrekte gegevens worden door Vermeulen gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.
BIJZONDER DEEL II - , Levering van goederen met montage
Indien partijen naast levering van goederen tevens montage- of andere installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, uit te voeren door Vermeulen of een van diens onderaannemers, dan is naast het Algemene Deel en Bijzonder deel I, tevens al hetgeen van toepassing, zoals hieronder omschreven onder Bijzonder deel II.

Artikel 18. Verplichtingen van de opdrachtgever

18.1 Opdrachtgever is jegens Vermeulen verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Vermeulen en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
18.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vermeulen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door haar voor het werk te verschaffen gegevens.
18.3 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
18.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Vermeulen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever Vermeulen hiervan terstond in kennis te stellen.
18.5 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Vermeulen voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
18.6 De opdrachtgever volgt de door Vermeulen gegevens instructies op, op straffe van verval van enige (garantie)aanspraak.
18.7 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voorzover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
18.8 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet-tijdige levering van bedoelde zaken.
18.9 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
18.10 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
18.11 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hulppersonen.
18.12 De opdrachtgever draagt het ontwerprisico, indien en voorzover dat door hem is goedgekeurd.
18.13 De opdrachtgever vrijwaart Vermeulen voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
18.14 De opdrachtgever staat Vermeulen toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
18.15 De opdrachtgever is verplicht om voldoende zekerheid in de vorm van een bankgarantie of vooruitbetaling te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vermeulen zodra Vermeulen daarom vraagt.

Artikel 19. Oplevering

19.1 De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar geldt niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd zal Vermeulen in overleg treden met de opdrachtgever.
19.2 De inspectie ten behoeve van de oplevering van het werk geschiedt op schriftelijke of mondelinge tot de opdrachtgever gerichte aanvraag van Vermeulen, waarin Vermeulen meedeelt op welke dag het werk na haar oordeel voltooid zal zijn.
19.3 De inspectie geschiedt binnen acht dagen na de in artikel 19.2 bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming worden aan Vermeulen tijdig en zo mogelijk tenminste drie dagen te voren schriftelijk medegedeeld.
19.4 Nadat het werk is geïnspecteerd, wordt aan Vermeulen binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt, de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Vermeulen is verzonden.
19.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd:
- op de 8ste dag na de in 19.2 bedoelde dag indien de inspectie niet binnen 8 dagen daarna heeft plaatsgevonden;
- op de 8ste dag na de inspectie indien niet voordien een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd door Vermeulen is ontvangen;
- zodra opdrachtgever aan Vermeulen mededeelt dat hij het werk als voltooid beschouwd;
- zodra het werk in gebruik is genomen of gesteld.
19.6 Voor gevallen waarop het vorige lid niet van toepassing is, geldt een klachttermijn van 7 dagen voor zichtbare gebreken. Indien opdrachtgever niet binnen 7 dagen na levering schriftelijk klaagt bij Vermeulen, verliest hij zijn aanspraken ter zake.
19.7 Kleine gebreken, die gevoeglijk binnen 30 dagen na de inspectie kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn. Vermeulen is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
19.8 Op een herinspectie na onthouding van goedkeuring vindt dit artikel overeenkomstige toepassing.
19.9 Bij een herinspectie zullen alle andere gebreken dan die, welke overeenkomstig lid 4 aan Vermeulen zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring kunnen zijn, indien die eerst na de voorafgaande inspectie aan de dag zijn getreden.
19.10 De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk is opgeleverd.

Artikel 20. Meer- en minderwerk

20.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
- ingeval van wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering, wanneer Vermeulen de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen;
- indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, zonder dat zulks aan Vermeulen kan worden toegerekend;
- ingeval van afwijking van de bedragen van de stelposten en geschatte hoeveelheden;
- in de gevallen waarin verrekening als meer- en minderwerk in de overeenkomst is voorgeschreven.
20.2 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Vermeulen recht op een bedrag gelijk aan 15 % van het verschil van die totalen.
20.3 Indien voor meer- en minderwerk geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan wordt het vermoed te zijn overeengekomen, onverminderd het recht van partijen om dat vermoeden te weerleggen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid voor montage- of installatiewerkzaamheden

21.1 Vermeulen is verzekerd voor schade die zij aan personen en/of goederen toebrengt bij de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid van Vermeulen is beperkt tot het maximum waarop de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Desgevraagd zal Vermeulen een afschrift van de polis aan de opdrachtgever strekken.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vermeulen beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
21.2 Na de oplevering van het werk ingevolge artikel 19 is Vermeulen niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen daaraan, behoudens verborgen gebreken.
21.3 Een verborgen gebrek is een gebrek dat de opdrachtgever, ondanks inspectie van het werk bij de oplevering, redelijkerwijs niet kon of behoorde te kunnen ontdekken. Als zich zo’n verborgen gebrek openbaart, dan dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na het vaststellen daarvan schriftelijk te reclameren bij Vermeulen op straffe van verlies van zijn aanspraken.
21.4 Vermeulen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, verminking of verlies van gegevens en schade verbandhoudende met het gebruik van de door de opdrachtgever aan Vermeulen voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden.
21.5 De aansprakelijkheid van Vermeulen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de opdrachtgever Vermeulen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Vermeulen ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
21.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo goed mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Vermeulen meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vermeulen vervalt indien de opdrachtgever niet binnen twaalf maanden na de schriftelijke kennisgeving een rechtsvordering tegen Vermeulen bij de bevoegde instantie aanhangig heeft gemaakt.
21.7 Vermeulen is niet aansprakelijk voor toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen, indien en voorzover de aan haar door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de situering daarvan onjuistheden bevat of onvolledig zijn. Evenmin is Vermeulen aansprakelijk indien de aanwezigheid of situering daarvan niet door de opdrachtgever aan haar is medegedeeld. Opdrachtgever is verplicht om zo nodig een Klic-melding te doen.
21.8 Opdrachtgever vrijwaart Vermeulen voor aanspraken van derden wegens schade, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuk en op intellectuele en industriële eigendomsrechten, waarvoor Vermeulen krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.
21.9 Voor zover het voor het beplakken van (reclame)materialen (waaronder tevens carwrap wordt verstaan) het noodzakelijk is dat roerende zaken van de opdrachtgever tijdelijk bij Vermeulen opgeslagen worden om beplakt te worden, draagt opdrachtgever het risico van de eventuele teloorgang en/of waardevermindering van de roerende zaak, bijvoorbeeld door diefstal, verduistering of wegens brand. Vermeulen heeft dit risico zo goed mogelijk doen verzekeren, maar Vermeulen kan niet uitsluiten dat de verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval niet of niet geheel tot schadeloosstelling van opdrachtgever overgaat, via Vermeulen. Voor het gedeelte dat in een voorkomend geval niet gedekt wordt / niet schadeloos wordt gesteld, kan Vermeulen niet aansprakelijk worden gehouden en draagt Opdrachtgever zelf het risico op de teloorgang / waardevermindering van de roerende zaak / onvolledige schadeloosstelling.

Artikel 22 Geschillen

22.1 Onderhavig artikel geldt voor alle delen van de algemene voorwaarden.
Op alle verbintenissen tussen Vermeulen en de opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
22.3 Ten aanzien van geschillen is de rechter in de vestigingsplaats van Vermeulen bevoegd. Ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarin deze voorwaarden van toepassing tussen Vermeulen en een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van die opdrachtgever medebevoegd